We are professional content agency speaks for you in a content-driven world.  We communicate value from your voice.

Tel: 08-9162-9265

thitirat@anythingwrite.com

Our Story

Anything Write เกิดจากการเติบโตมาในโลกธุรกิจทั้งสายการตลาด บริการ และกลยุทธ์องค์กร ของคุณฐิติรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา

ในยุคที่คนเริ่มอ่านน้อยลง และเสพ “เรื่อง” ผ่านสื่อใหม่ๆที่ไม่ใช่รูปแบบของหนังสือมากขึ้น เรายังเชื่อในพลังของ ‘การเล่าเรื่อง’ เราเชื่อว่า… ‘เรื่องเล่า’ (ที่อาจจะเรียกมันว่า content หรือ story) เป็นสิ่งที่แต่ละคน แต่ละองค์กร แต่ละแบรนด์ มีเป็นของตัวเอง ไม่ซ้ำกับใคร …และต่างก็มีเสน่ห์ ความน่าสนใจในแบบของตัวเอง

เราจึงเสนอตัวที่จะไปรับฟัง และดึงเอาเรื่องราวเจ๋ง ๆ น่าสนใจในตัวบุคคล แบรนด์ หรือองค์กรของคุณ ออกมา ‘เล่า’ และส่งต่อให้กับคนอื่นๆ ได้รับรู้

ในโลกที่มี ‘สื่อ’ สารพัดรูปแบบให้เลือกใช้ เราเชื่อว่าเรื่องเล่าที่ ‘ดี’ ถ้าอยู่ในวิธีการเล่าที่ ‘ใช่’ ในรูปแบบสื่อที่ ‘เหมาะสม’ ย่อมทำให้คนเกิดความรู้สึกจดจำ ประทับใจ ไปจนถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้

 

SaveSave