We are professional content agency speaks for you in a content-driven world.  We communicate value from your voice.

Tel: 08-9162-9265

thitirat@anythingwrite.com

Training Courses.

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและบุคคลในแวดวงวิชาชีพที่สนใจการเขียนบทภาพยนตร์ และต้องการฝึกปฏิบัติจริง : นักศึกษาวิชาภาพยนตร์ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเขียนบท   วิทยากร:  อมราพร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร เจ้าของกิจการและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปลุกปั้นและสื่อสารเรื่องแบรนด์   เรียนอะไรบ้าง แบรนด์ในยุค 4.0 ผู้บริโภคยุค 4.0 เทคนิคการสื่อสารแบรนด์ แนวทางการสื่อสารแบรนด์บนโลกออนไลน์ พลังของเรื่องเล่า การวางแผนการเขียน การเขียนเพื่อสื่อสารแบรนด์   เรียนแล้วจะ เข้าใจเรื่องการสื่อสารแบรนด์และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร ฐิติรัตน์